• Persoonlijke aandacht
 • Gratis interieuradvies
 • Deskundig advies
 • Gratis ruime parkeerplaats

Privacyverklaring

Van den Oever wonen en slapen B.V. hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Van den Oever wonen en slapen B.V. maakt onderdeel uit van Jouw Binnenhuisadviseur. Jouw Binnenhuisadviseur is hét keurmerk voor het interieur. Met 60 aangesloten interieurspeciaalzaken verspreid over heel Nederland, willen wij inrichten écht leuk maken. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Van den Oever wonen en slapen B.V. houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Van den Oever wonen en slapen B.V. zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van Klanten

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Van den Oever wonen en slapen B.V. verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over de uitlevering van producten zoals onze meubelen en keukens;
 • Het uitvoering geven aan een opdracht;
 • Het uitvragen van (anonieme) feedback over onze dienstverlening.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeenkomst tot levering of opdracht tot het verrichten van werkzaamheden.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Van den Oever wonen en slapen B.V. volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • Adresgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door Van den Oever wonen en slapen B.V. opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna gedurende maximaal 20 jaar om u gedurende het gebruik van uw product de service te kunnen verlenen die u van ons gewend bent.

Verwerking van persoonsgegevens van geïnteresseerden

Persoonsgegevens van geïnteresseerde worden door Van den Oever wonen en slapen B.V. verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Informatieverstrekking in de vorm van gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Toestemming door het invullen van het contactformulier of door het bezoeken van de showroom en het laten opmaken van een offerte op naam.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Van den Oever wonen en slapen B.V. de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Van den Oever wonen en slapen B.V. opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men gezien wordt als een geïnteresseerde, maximaal 6 maanden.

Verwerking van persoonsgegevens van Sollicitanten

Persoonsgegevens van sollicitanten worden door Van den Oever wonen en slapen B.V. verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Werving van personeel

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Toestemming

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Van den Oever wonen en slapen B.V. de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Informatie over uw loopbaanverleden en opleidingen

Uw persoonsgegevens worden door Van den Oever wonen en slapen B.V. opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men een sollicitatie heeft lopen en daarna nog maximaal 4 weken, tenzij er wordt overeengekomen dat de sollicitatie in portefeuille mag worden bewaard, dan maximaal 1 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens in verband met cameratoezicht

Persoonsgegevens van Medewerkers/bezoekers worden door Van den Oever wonen en slapen B.V. verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Vergroten van de veiligheid en ter voorkoming van fraude en/of diefstal in en rond onze onderneming.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Er is een gerechtvaardigd belang voor het toepassen van cameratoezicht ter beveiliging van personen, gebouwen, terreinen, zaken en productieprocessen die aan de zorg van de verantwoordelijke zijn toevertrouwd.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) maakt Van den Oever wonen en slapen B.V. gebruik van de volgende persoonsgegevens:

 • Beelden/Foto’s

Uw persoonsgegevens worden door Van den Oever wonen en slapen B.V. opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende maximaal 4 weken, tenzij er strafbare feiten worden vastgelegd op de camera’s of ter ondersteuning kunnen bieden bij de opsporing van een strafbaar feit.

Verwerking van persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door Van den Oever wonen en slapen B.V. verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het informeren van de geabonneerde over onze nieuwste collecties, aanbiedingen en acties.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Toestemming voor toesturen van de nieuwsbrief;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Van den Oever wonen en slapen B.V. volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Van den Oever wonen en slapen B.V. opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: Gedurende de periode dat men aangemeld is.

Verwerking van persoonsgegevens van websitebezoekers

Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door Van den Oever wonen en slapen B.V. verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het verbeteren en optimaliseren van onze website

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Er is een gerechtvaardigd belang om de website te kunnen verbeteren. Daarnaast is het nodig om onze website goed te laten functioneren.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Van den Oever wonen en slapen B.V. de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Domeinnaam;
 • IP-adres;
 • Domeinnaam van andere websites die zijn geraadpleegd om naar deze website te gaan;
 • Alle informatie met betrekking tot de pagina’s die je op onze website raadpleegt.

Uw persoonsgegevens worden door Van den Oever wonen en slapen B.V. opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode van onbepaalde tijd.

Cookies

Voor meer informatie over de cookies die wij gebruiken verwijzen wij u naar onze Cookie Policy. Voor het plaatsen van sommige cookies vragen wij uw toestemming. Andere cookies zijn noodzakelijk voor de werking van onze website en om de kwaliteit en effectiviteit van website te verbeteren. Om het gebruik van onze website in kaart te brengen en te analyseren, maken wij gebruik van Google Analytics. De cookies maken dat wij kunnen zien hoe vaak de website wordt bezocht en welke pagina´s van de website worden bekeken. Voor informatie over de functionaliteit van en gegevensverwerking verwijzen wij u naar Privacy statement van Google. De informatie wordt verwerkt in statistieken en wordt gebruikt om de website te optimaliseren. De verzamelde informatie wordt niet gebruikt om u te identificeren.
Hoe u een cookie verwijdert, hangt af van het programma waarmee u webpagina’s bekijkt. Dit programma heet de internetbrowser. Bekende internetbrowsers zijn Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome en Safari. U kunt de helpfunctie van uw internetbrowser gebruiken om te kijken hoe u cookies kunt verwijderen

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van onze website;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van bezorging van producten;
 • Het verzorgen van onze nieuwsbrieven.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Van den Oever wonen en slapen B.V. bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Van den Oever wonen en slapen B.V. van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op! Van den Oever wonen en slapen B.V.
De Elzenhof 9
4191 PA Geldermalsen
info@oeverwonen.nl